Định cư Mỹ EB-5 năm 2024: Tìm hiểu bộ hồ sơ cơ bản khi nộp đơn EB-5

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

(Theo EB5 Investors) – Bộ tài liệu đầy đủ khi nộp đơn EB-5 tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư, tính chất đầu tư EB-5 của họ và giai đoạn trong quy trình đăng ký cùng nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, có những danh mục hồ sơ EB-5 cơ bản mà nhà đầu tư nào cũng phải hoàn thành khi tiến hành chương trình EB-5.

Đương đơn EB-5 phải cung cấp một số tài liệu như dưới đây; một số khác là bắt buộc bởi trung tâm vùng hoặc nhà phát triển dự án EB-5, Doanh nghiệp Thương mại Mới (NCE), trong khi một số có nguồn gốc hỗn hợp.

Tài liệu EB-5 cơ bản

Hầu hết các tài liệu sau đây chủ yếu được yêu cầu trong suốt quá trình đầu tư EB-5 và chủ yếu để nộp đơn I-526, trừ khi có quy định khác:

Tài liệu cá nhân

Các tài liệu riêng tư và cá nhân, bao gồm hồ sơ dân sự riêng tư và công khai, là bằng chứng chính cung cấp cho USCIS. Đầu tiên bao gồm:

 1. Thẻ căn cước
 2. Hộ chiếu
 3. Thông tin bằng cấp giáo dục
 4. Bằng chứng về nơi ở
 5. Hộ chiếu nước ngoài có Mẫu I-94 có đóng dấu I-551 (nếu vào Hoa Kỳ bằng đường bộ) hoặc bản ghi Mẫu I-94 điện tử (nếu bằng đường hàng không hoặc đường biển).

Trong khi đó, giấy tờ dân sự công khai bao gồm:

 1. Giấy khai sinh (người nộp đơn và thành viên gia đình phái sinh)
 2. Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)
 3. Giấy tờ chấm dứt hôn nhân (giấy ly hôn, hủy bỏ, v.v.)
 4. Giấy chứng nhận nhận con nuôi (của người nộp đơn hoặc người phụ thuộc)
 5. Số An sinh Hoa Kỳ (nếu có)
 6. Lý lịch tư pháp chứng minh không phạm tội ở tất cả các quốc gia mà nhà đầu tư đã sống (nếu nhà đầu tư đã sống ở các quốc gia khác nhau trong một khoảng thời gian, tùy thuộc vào quốc gia).

Bằng chứng thứ cấp cá nhân

 1. Quá trình làm việc (phải ghi rõ tên pháp lý đầy đủ của người sử dụng lao động, địa chỉ làm việc, chức danh và ngày làm việc cho từng vị trí). Sơ yếu lý lịch thường được áp dụng.
 2. Bản sao chữ ký viết tay bằng mực gốc có giá trị sử dụng cho mục đích nộp hồ sơ (theo tiêu chuẩn USCIS).

Trường hợp nhà đầu tư EB-5 là người nhập cư

 1. Visa thường trú hoặc thẻ thường trú (nếu có).
 2. Giấy phép làm việc hoặc bất kỳ mục đích nào được Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) cho phép.
 3. Mẫu I-94 của lịch sử ra vào nước Mỹ.
 4. Đơn xin điều chỉnh trạng thái đồng thời (Đơn I-485)
 5. Các tài khoản về việc loại bỏ, loại trừ hoặc trục xuất trước Bộ An ninh Nội địa (DHS) hoặc Văn phòng Điều hành Đánh giá Nhập cư (EOIR) của Bộ Tư pháp (nếu có).

Tài liệu cần thiết cho một Doanh nghiệp Thương mại Mới EB-5 (NCE)

Văn bản về tổ chức

 1. Các điều khoản của công ty
 2. Giấy chứng nhận sáp nhập, hợp nhất
 3. Thỏa thuận hợp tác
 4. Giấy chứng nhận hợp tác hữu hạn
 5. Thỏa thuận liên doanh
 6. Thỏa thuận ủy thác kinh doanh
 7. Giấy chứng nhận chứng minh thẩm quyền kinh doanh tại Tiểu bang hoặc thành phố (hoặc tuyên bố cho biết không cần phải có giấy chứng nhận đó)
 8. Trong trường hợp mở rộng kinh doanh, bằng chứng cho thấy vốn cần thiết đã được chuyển sang một doanh nghiệp hiện có, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên của doanh nghiệp, không giới hạn ở:
 9. Hợp đồng mua bán cổ phiếu
 10. Hiệp định đầu tư
 11. Báo cáo tài chính được chứng nhận
 12. Ghi nhận về tiền lương
 13. Bất kỳ công cụ, thỏa thuận hoặc tài liệu tương tự nào chứng minh khoản đầu tư và dẫn đến sự thay đổi đáng kể.

Bằng chứng đầu tư

 1. Bản sao báo cáo ngân hàng cho thấy số tiền được gửi vào tài khoản doanh nghiệp Hoa Kỳ cho NCE.
 2. Tài sản được mua để sử dụng trong NCE.
 3. Tài sản được chuyển từ nước ngoài để sử dụng trong NCE.
 4. Các khoản tiền được chuyển hoặc cam kết chuyển cho NCE để đổi lấy cổ phiếu không thể mua lại theo yêu cầu của người nắm giữ hoặc bất kỳ hợp đồng vay hoặc thế chấp, kỳ phiếu, thỏa thuận bảo đảm hoặc bằng chứng khác về việc vay được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của NCE người nộp đơn (không phải của NCE) và người nộp đơn phải chịu trách nhiệm cá nhân và chủ yếu.

Giấy tờ cần thiết cho khoản đầu tư EB-5

Hồ sơ của trung tâm vùng hoặc nhà phát triển

 1. Chỉ định thực thể được USCIS phê duyệt.
 2. Số nhận dạng NCE (NCEID).
 3. Phê duyệt I-526/thẻ xanh trước đây (nếu có).
 4. Bản sao thông báo nhận từ Đơn xin phê duyệt đầu tư vào doanh nghiệp thương mại của trung tâm khu vực (Mẫu I-956F).

Biên bản chào bán dự án EB-5

Đây là những tài liệu do trung tâm vùng hoặc nhà phát triển cung cấp về dự án.

 1. Báo cáo kinh tế
 2. Biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư
 3. Thỏa thuận điều hành
 4. Thỏa thuận đầu tư
 5. Thỏa thuận ký quỹ
 6. Thỏa thuận hợp tác hữu hạn: quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
 7. Bằng chứng chứng minh rằng nhà đầu tư EB-5 sẽ giữ vai trò hoạch định chính sách hoặc quản lý tại dự án EB-5.
 8. Kế hoạch kinh doanh
 9. Thông tin dự án
 10. Báo cáo thẩm định
 11. Thông tin nhà phát triển
 12. Báo cáo tạo việc làm
 13. Hồ sơ thuế liên quan
 14. Mẫu I-9 hoặc các tài liệu tương tự khác, nếu nhân viên đã được tuyển dụng hoặc nêu rõ thời điểm họ sẽ làm việc.
 15. Cơ cấu cho vay
 16. Chứng thư bảo hiểm
 17. Bằng chứng, nếu có, rằng dự án đã tạo hoặc sẽ tạo việc làm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA).

Đầu tư vào một doanh nghiệp đang hoạt động hoặc Pháp nhân kinh doanh hợp pháp

Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đang tích cực đầu tư vào hoặc đang trong quá trình đầu tư vào một thực thể kinh doanh hợp pháp một cách hợp lệ, có thể được phân loại là:

 • Được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 và hoạt động hợp pháp theo luật pháp của Hoa Kỳ.
 • Đối với các khoản đầu tư được thực hiện trước ngày 29 tháng 11 năm 1990, bằng chứng phải cho thấy việc tái cơ cấu doanh nghiệp hoặc mức tăng 40% về giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên.

Bằng chứng có thể bao gồm:

 1. Bản sao các điều khoản của công ty
 2. Giấy chứng nhận sáp nhập, hợp nhất
 3. Hiệp định hợp tác
 4. Giấy chứng nhận hợp tác hữu hạn
 5. Thỏa thuận liên doanh
 6. Thỏa thuận ủy thác kinh doanh hoặc tài liệu tổ chức tương tự khác.
 7. Bằng chứng là vào ngày sau ngày 29 tháng 11 năm 1990, số vốn cần thiết đã được chuyển sang một doanh nghiệp đã thành lập, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên.

Đầu tư vào một doanh nghiệp đang gặp khó khăn

 1. Bằng chứng Tạo việc làm cho thấy số lượng nhân viên hiện tại đang hoặc sẽ được duy trì ở mức không thấp hơn mức trước khi đầu tư trong ít nhất hai năm.
 2. Bản sao hồ sơ thuế, Mẫu I-9 hoặc các tài liệu liên quan khác dành cho nhân viên đủ tiêu chuẩn và kế hoạch kinh doanh toàn diện.

Bằng chứng dự án EB-5 nằm trong vùng TEA

Để đủ điều kiện được chỉ định TEA (Khu vực Việc làm Mục tiêu), NCE sẽ cung cấp bằng chứng cho thấy dự án nằm ở khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (HUA).

Đối với khu vực nông thôn

 1. Các tài liệu chứng minh NCE chủ yếu kinh doanh trong khu vực tài phán bên ngoài bất kỳ khu vực thống kê đô thị tiêu chuẩn (MSA) nào và bên ngoài bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số từ 20.000 người trở lên trong Cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ gần đây nhất.

Dành cho HUA (Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao)

 • Dữ liệu thất nghiệp của MSA hoặc quận có liên quan nơi NCE hoạt động kinh doanh chủ yếu chứng minh rằng nó có tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 150% tỷ lệ trung bình toàn quốc.
 • Một lá thư từ chính quyền tiểu bang xác nhận rằng NCE nằm trong khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Tài liệu về khoản đầu tư của người nộp đơn EB-5 vào NCE

 1. Bản sao (các) sao kê ngân hàng cho thấy (các) số tiền được gửi vào (các) tài khoản doanh nghiệp tại Hoa Kỳ của NCE.
 2. Các tài sản được NCE mua để sử dụng bao gồm:
 3. Hóa đơn
 4. Biên lai bán hàng
 5. Hợp đồng mua bán, nếu chúng xác định tài sản có giá mua, ngày mua và đơn vị mua
 6. Tài sản được chuyển từ nước ngoài để NCE sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 7. Tài liệu nhập cảnh thương mại của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ
 8. Vận đơn
 9. Hợp đồng bảo hiểm vận chuyển có chứa thông tin về quyền sở hữu và thông tin để xác định tài sản và cho biết giá trị thị trường hợp lý của tài sản đó.
 10. Bằng chứng về tiền được chuyển hoặc cam kết với NCE để đổi lấy cổ phiếu có thể không bao gồm các điều khoản yêu cầu NCE mua lại theo yêu cầu của người sở hữu.
 11. Bằng chứng về bất kỳ hợp đồng cho vay hoặc thế chấp, giấy nợ, thỏa thuận bảo đảm hoặc bằng chứng vay khác được bảo đảm bằng tài sản của người nộp đơn (không phải là tài sản của NCE) và người nộp đơn phải chịu trách nhiệm cá nhân và chủ yếu.
 12. Bằng chứng về hoạt động kinh doanh của NCE
 13. Hóa đơn
 14. Mua hàng
 15. Hợp đồng

Các tài liệu liên quan trực tiếp đến việc nộp đơn EB-5

Mỗi giai đoạn trong đơn xin EB-5 yêu cầu một mẫu cụ thể: I-526, I-485, DS-260 và I-829. Đơn đăng ký hiện tại là trực tuyến và nhà đầu tư nên đính kèm một phần tài liệu nêu trên tùy theo hướng dẫn trên mẫu.

Các tài liệu khác liên quan đến việc nộp đơn bao gồm:

 1. Tuyên bố quyết định (kỹ thuật số)
 2. Biên lai lệ phí nộp đơn (kỹ thuật số)
 3. Mẫu G-28, Thông báo về việc xuất hiện với tư cách là Luật sư hoặc Đại diện được công nhận Thông báo của luật sư của người đại diện (kỹ thuật số)
 4. Thư trình bày (luật sư viết)

Các tài liệu liên quan khác là:

 1. Giấy chứng nhận séc
 2. Sao kê thanh toán thẻ tín dụng
 3. Phí luật sư
 4. Phí tư vấn pháp luật và kinh doanh khác

Bằng chứng về nguồn vốn hợp pháp (SOF) cho khoản đầu tư EB-5

Bất kể nguồn nào, USCIS và các nhà đầu tư đều phải truy tìm nguồn gốc của số tiền và xác thực từng đô la được đầu tư vào EB-5. Số lượng tài liệu sẽ phụ thuộc vào nguồn vốn và nước xuất xứ của người nộp đơn. Chúng có thể bao gồm:

 1. Bằng chứng về việc làm và thu nhập
 2. Giấy chứng nhận giá trị ròng
 3. Sao kê tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ hoặc nước xuất xứ
 4. Báo cáo nợ và cho vay
 5. Giấy tờ sở hữu tài sản
 6. Giấy tờ mua bán, cho mượn tài sản
 7. Giấy nợ ngân hàng
 8. Thư quà tặng (chứng minh rằng nhà đầu tư có được số vốn này thông qua các phương tiện hợp pháp và số tiền này là một món quà được cung cấp một cách thiện chí và không phá vỡ bất kỳ giới hạn nào áp đặt đối với các nguồn vốn được phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp).
 9. Báo cáo và khai thuế (tối thiểu 3-5 năm)
 10. Giấy phép/đăng ký kinh doanh
 11. Báo cáo tài chính do công ty kiểm toán
 12. Tài sản hữu hình
 13. Tiền bảo hiểm
 14. Danh tính của bên thứ ba được sử dụng để chuyển vốn vào Hoa Kỳ thay mặt nhà đầu tư. Nó có thể bao gồm bất kỳ hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ hoặc trao đổi bên thứ ba nào.
 15. Phán quyết về tiền bạc đối với người nộp đơn từ bất kỳ tòa án nào trong hoặc ngoài Hoa Kỳ trong vòng 15 năm qua
 16. Danh tính của bất kỳ người nào đã thay mặt bạn chuyển vốn được sử dụng cho khoản đầu tư của bạn vào Hoa Kỳ.

Thông tin EB-5 khác mà USCIS có thể yêu cầu

 1. Yêu cầu bằng chứng (RFE)
 2. Thông báo về ý định từ chối (NOID)
 3. Tài liệu được yêu cầu cho RFE hoặc NOIDS

Những lưu ý cần ghi nhớ khi nộp hồ sơ chương trình EB-5 năm 2024

Khi nộp hồ sơ xin thị thực EB-5, nhà đầu tư phải tuân theo các biện pháp thực hành tốt nhất do USCIS và luật sư nhập cư khuyến nghị.

Đầu tiên, các quan chức của cơ quan làm việc theo “quy tắc bằng chứng tốt nhất”, yêu cầu tài liệu gốc trong đó các sự kiện đang được xác minh trong đơn đăng ký. Tuy nhiên, bản sao tài liệu dễ đọc thường được chấp nhận trừ khi có hướng dẫn cụ thể yêu cầu phiên bản gốc. Nếu nhà đầu tư EB-5 nộp các tài liệu gốc mà USCIS không yêu cầu, cơ quan này có thể giữ lại chúng như một phần hồ sơ của họ và không tự động trả lại chúng; nó thậm chí có thể phá hủy chúng khi nhận được.

Thứ hai, USCIS đề nghị cung cấp hồ sơ từ 5 đến 7 năm qua và đôi khi là 15 năm (tùy theo mẫu). Nếu một số tài liệu mới hơn tài liệu này, người nộp đơn phải chứng minh lý do tại sao họ gửi nó và nó hợp pháp như thế nào.

Thứ ba, Chương 6 của Cẩm nang Chính sách USCIS nêu ra hai loại bằng chứng mà cơ quan này xem xét: chính và phụ. Bằng chứng chính là đủ để chứng minh yêu cầu đủ điều kiện và bao gồm các tài liệu do chính phủ cấp như giấy khai sinh, giấy phép kết hôn, giấy chứng nhận ly hôn và giấy thông hành chính thức. Mặt khác, bằng chứng thứ cấp có thể chứng minh rằng một thông tin có khả năng là xác thực nhưng nó không đến từ nguồn chính. Ví dụ về bằng chứng thứ cấp bao gồm hồ sơ việc làm, hồ sơ tài sản và hồ sơ tôn giáo. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải chứng minh rằng bằng chứng chính được yêu cầu không tồn tại hoặc không thể thu thập được.

Cuối cùng, nhà đầu tư nên gửi kèm theo các tài liệu tiếng nước ngoài của mình bằng bản dịch tiếng Anh hoàn chỉnh, có công chứng. Tất cả các bản dịch phải bao gồm tên in, ngày tháng và thông tin liên hệ của người dịch. USCIS có thể yêu cầu xác nhận bổ sung nếu cần thiết.

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Với hơn 9 năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng định cư thành công.

Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định. Mời Quý khách hàng liên hệ RVS qua hotline 078.223.1777 | 0901.116.099 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS

 • Tầng 1, 83 Tân Vĩnh, P.6, Q.4, TP.HCM
 • Hotline: 078.223.1777
 • Website: https://rvs.vn
 • Email: tram.le@rvs.vn
CANADA
1339 Kingsway, Vancouver, British Columbia, V5V 3E3

Xem thêm: Quyền Concurrent Filing Giúp Nhà Đầu Tư EB-5 Sống Và Làm Việc Tại Mỹ Ngay Sau Khi Nộp Đơn I-526


Facebook
Twitter
LinkedIn