Phí xử lý ưu tiên (premium processing) của Sở Di trú Mỹ USCIS là gì? Cập nhật mức tăng mới nhất từ 26/02/2024

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Quá trình nhập cư vào Hoa Kỳ có thể kéo dài, với thời gian xử lý các đơn xin Nhập tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) khác nhau từ vài tháng đến vài năm. Tùy thuộc vào loại biểu mẫu bạn đang nộp, một chiến lược để tăng tốc quá trình đăng ký và đảm bảo xem xét kịp thời các tài liệu của bạn được gọi là “Xử lý cao cấp/xử lý ưu tiên/xử lý nhanh – premium processing”. 

Chủ yếu áp dụng cho việc nhập cư lao động, Xử lý ưu tiên có thể giảm đáng kể thời gian nhận được quyết định về biểu mẫu của bạn, khiến đây trở thành một chiến lược phổ biến để tài trợ cho người sử dụng lao động và người có thị thực lao động.

Xử lý ưu tiên – premium processing là gì?

Xử lý ưu tiên là một dịch vụ cấp tốc được USCIS cung cấp cho một số loại đơn xin thị thực và nhập cư. Dịch vụ này cho phép người nộp đơn hoặc người sử dụng lao động tài trợ phải trả một khoản phí bổ sung để kiến nghị của họ được xử lý trong khung thời gian ngắn hơn thời gian xử lý tiêu chuẩn.

Để yêu cầu Xử lý Ưu tiên, người nộp đơn hoặc người đại diện phải nộp kèm Mẫu đơn I-907 (Yêu cầu Dịch vụ Xử lý ưu tiên) khi gửi đơn yêu cầu chính.

Những biểu mẫu đơn nào đủ điều kiện để xử lý nhanh?

Như đã đề cập, Xử lý ưu tiên liên quan đến nhập cư dựa trên việc làm. Các biểu mẫu USCIS sau đây có thể đủ điều kiện để được Xử lý Đặc biệt:

  • Mẫu đơn I-129 (Đơn xin dành cho người lao động không di cư): Mẫu này bao gồm các loại như H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1A, L-1B, O-1, O-2, P -1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, R-1, TN-1 và TN-2.
  • Mẫu đơn I-140 (Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài): Mẫu này bao gồm các chương trình như EB-1, EB-2 và EB-3.
  • Một số phân loại nhất định của Mẫu đơn I-765 (Đơn xin cấp phép làm việc)
  • Một số phân loại nhất định của Mẫu đơn I-539 (Đơn xin gia hạn/thay đổi tình trạng không di dân)

Khả năng đủ điều kiện để được Xử lý ưu tiên có thể khác nhau tùy thuộc vào đơn yêu cầu cơ bản của bạn và các chi tiết cụ thể về trường hợp của bạn. Kiểm tra trang web của USCIS để xác định xem đơn đăng ký của bạn có đủ điều kiện hay không.

Thời gian xử lý ưu tiên (Mẫu đơn I-907)

Khi sử dụng Xử lý ưu tiên, đối với hầu hết các phân loại, USCIS đảm bảo phản hồi trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu đơn I-907. Phản hồi này có thể là thông báo phê duyệt, thông báo từ chối, yêu cầu cung cấp bằng chứng bổ sung (RFE) hoặc thông báo về ý định từ chối (NOID).

Thời gian xử lý cho đơn I-907 có thể khác nhau tùy thuộc vào loại vị thế cơ bản. Hãy nhớ kiểm tra trang web của USCIS để xác định thời gian xử lý chính xác của bạn khi nộp Mẫu Đơn I-907.

Đơn I-907 Yêu cầu dịch vụ xử lý ưu tiên cho các đơn chính trong danh mục cho phép (vd đơn I-140).

Mức tăng phí xử lý ưu tiên kể từ 26/02/2024

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố quy định cuối cùng về việc tăng phí nộp đơn phải trả cho các dịch vụ xử lý ưu tiên, áp dụng từ ngày 26/02/2024.

Số tiền thu được từ việc tăng phí dự kiến ​​sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ xử lý cao cấp, cải thiện các quy trình duyệt đơn hiện có; giảm lượng tồn đọng trong xử lý và tăng cường tài trợ cho các dịch vụ khác.

Việc tăng phí xử lý đặc biệt sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 2 năm 2024. Các đơn đăng ký xử lý đặc biệt được đóng dấu bưu điện trong hoặc sau ngày 26 tháng 2 năm 2024 với phí nộp đơn không chính xác sẽ bị từ chối.

Loại biểu mẫu Phí hiện tại Phí mới
I-129, Đơn yêu cầu cho Người lao động không di cư $1.500 (tình trạng không di dân H-2B hoặc R-1)

$2.500 (Tất cả các phân loại Mẫu đơn I-129 có sẵn khác (E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B , LZ, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1 và TN-2))

$1,685 (tình trạng không di dân H-2B hoặc R-1)

$2,805 (Tất cả các phân loại Mẫu đơn I-129 có sẵn khác (E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B , LZ, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1 và TN-2))

I-140, Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài $2.500 (Phân loại dựa trên việc làm (EB) E11, E12, E21 (không thuộc NIW), E31, E32, EW3, E13 và E21 (NIW)) $2,805 (Phân loại dựa trên việc làm (EB) E11, E12, E21 (không thuộc NIW), E31, E32, EW3, E13 và E21 (NIW))
I-539, Đơn xin gia hạn/thay đổi tình trạng không di dân $1,750 (Mẫu đơn I-539 phân loại F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, J-2, E-1, E-2, E-3, L-2, H-4 , O-3, P-4 và R-2) $1,965 (Mẫu đơn I-539 phân loại F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, J-2, E-1, E-2, E-3, L-2, H-4 , O-3, P-4 và R-2)
I-765, Đơn xin phép làm việc $1,500 (Một số sinh viên F-1 nhất định thuộc loại C03A, C03B, C03C) $1,685 (Một số sinh viên F-1 nhất định thuộc loại C03A, C03B, C03C)

Nguồn: Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ , “ USCIS thông báo điều chỉnh lạm phát đối với phí xử lý phí bảo hiểm ,” ngày 27 tháng 12 năm 2023

Quy trình và tài liệu hỗ trợ nộp đơn I-907

Để nộp Mẫu đơn I-907, Yêu cầu Dịch vụ Xử lý ưu tiên, người nộp đơn phải làm theo các bước sau:

  1. Điền đầy đủ vào Mẫu I-907: Điền chính xác và đầy đủ tất cả các phần của Mẫu đơn I-907. Bạn có thể tải xuống biểu mẫu từ trang web của USCIS hoặc lấy từ văn phòng USCIS. Đảm bảo cung cấp tất cả thông tin cần thiết, bao gồm thông tin cá nhân, loại biểu mẫu nhập cư mà bạn đang yêu cầu Xử lý đặc biệt và văn phòng USCIS nơi nộp biểu mẫu cơ bản.
  2. Thu thập tài liệu hỗ trợ: Thu thập mọi tài liệu hỗ trợ cần thiết cho Mẫu đơn I-907. Điều này thường bao gồm một bản sao thông báo biên nhận cho đơn chính (chẳng hạn như Mẫu đơn I-129 hoặc Mẫu đơn I-140) mà việc Xử lý Đặc biệt đang được yêu cầu. Đảm bảo rằng thông tin trên thông báo biên nhận khớp với thông tin được cung cấp trên Mẫu I-907.
  3. Thanh toán: Phí nộp đơn I-907 có thể được thanh toán bằng séc hoặc phiếu chuyển tiền trả cho “Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ”. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng bằng cách điền và bao gồm Mẫu đơn G-1450 (Ủy quyền giao dịch thẻ tín dụng) .
  4. Gửi Biểu mẫu: Gửi Biểu mẫu I-907 đã điền đầy đủ, cùng với mọi tài liệu hỗ trợ và khoản thanh toán, đến địa chỉ USCIS thích hợp. Địa chỉ sẽ phụ thuộc vào vị trí nơi nộp đơn nhập cư cơ bản. Hãy chắc chắn sử dụng địa chỉ gửi thư chính xác để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý.
  5. Nhận xác nhận: Sau khi USCIS nhận được Mẫu đơn I-907 và khoản thanh toán, USCIS sẽ đưa ra thông báo biên nhận xác nhận việc nhận được yêu cầu Xử lý ưu tiên. Thông báo này sẽ bao gồm số biên nhận mà bạn có thể sử dụng để theo dõi trạng thái của yêu cầu Xử lý ưu tiên trực tuyến thông qua trang web USCIS.
  6. Chờ xử lý: USCIS đảm bảo phản hồi trong vòng 15 ngày theo lịch làm việc Kể từ khi nhận được yêu cầu Xử lý ưu tiên.

Xem thêm:

————-
Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng định cư thành công.
Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định. Mời Quý khách hàng liên hệ RVS qua hotline 078.223.1777 | 0901.116.099 để được hỗ trợ nhanh nhất.
———————-
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS
VIỆT NAM
🏢: Tầng 14, HM Town Building, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM
🏢: 9 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
📞: 078.223.1777 | 0901.116.099
CANADA
1339 Kingsway, Vancouver, British Columbia, V5V 3E3
📞: 778.883.8902
✉️: info@rvs.vn


Facebook
Twitter
LinkedIn