So sánh Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP) so với An sinh xã hội (Social Security) Hoa Kỳ

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Cả hai đều mang lại lợi ích, nhưng số tiền người nộp vào và được nhận lại có sự khác biệt.

Tóm tắt điểm chính

 • Cả Kế hoạch Hưu trí Canada – Canada Pension Plan (CPP) và An sinh xã hội đều là chương trình thu nhập hưu trí do chính phủ tài trợ.
 • Thuế suất CPP và ngưỡng thu nhập thường thấp hơn so với An sinh xã hội. Lợi ích cũng có xu hướng thấp hơn.
 • Tiền lương bị đánh thuế của Canada được chuyển vào một quỹ tín thác do Ban Đầu tư CPP quản lý, quỹ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác.

Tiền lương An sinh Xã hội Hoa Kỳ đã đóng thuế được chuyển vào Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Người già và bảo hiểm cho người sống sót (Survivors Insurance Trust Fund) và Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Người khuyết tật. Các quỹ được đầu tư hoàn toàn vào chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ.

Tổng quan Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP) so với An sinh xã hội Hoa Kỳ

Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP) và hệ thống An sinh Xã hội Hoa Kỳ cung cấp công khai hệ thống hưu trí tuổi già bắt buộc. Cả hai đều cung cấp các khoản trợ cấp hưu trí, khuyết tật và người còn sống. Nhưng số tiền bạn trả và lợi ích bạn nhận được khác nhau giữa hai bên.

Kế hoạch Hưu trí Canada

Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP) là một trong ba cấp độ của hệ thống thu nhập hưu trí Canada. Nó được thành lập vào năm 1966 để cung cấp các khoản trợ cấp hưu trí, người sống sót và tàn tật. Hầu như tất cả những người làm việc ở Canada, bên ngoài Quebec, đều đóng góp cho CPP. Một Kế hoạch Hưu trí Quebec (QPP) riêng biệt cung cấp các lợi ích tương tự cho cư dân của nó.

Nói chung, bạn phải đóng góp cho CPP (hoặc QPP nếu bạn làm việc ở Quebec) nếu:

 • Bạn trên 18 tuổi
 • Kiếm được hơn 3,500 đô la CA một năm (áp dụng từ 2023).

Nếu bạn có chủ lao động, bạn trả một nửa số tiền đóng góp bắt buộc và chủ lao động của bạn trả phần còn lại. Nếu bạn tự kinh doanh, bạn phải trả toàn bộ khoản đóng góp. Bạn đóng góp dựa trên thu nhập của bạn. Đối với năm 2023, tỷ lệ đóng góp là 11.9% số tiền bạn kiếm được từ 3,500 đô la CA đến 66,600 CAD.

Ở Quebec, tỷ lệ đóng góp là 10.8% nếu bạn tự làm chủ, với tỷ lệ được chia đều giữa người lao động và người sử dụng lao động nếu bạn làm việc cho người khác.

Phạm vi thu nhập là như nhau giữa Quebec và các tỉnh bang khác: giữa 3,500 CAD và 66,600 CAD. Với giới hạn này, khoản đóng góp tối đa cho người sử dụng lao động và người lao động vào năm 2023 là 3,754.45 đô la CAD. Nếu bạn tự kinh doanh, đó là 7,508,90.911 CAD.

Các khoản đóng góp được chuyển vào một quỹ do Ban đầu tư CPP quản lý, quỹ đầu tư tài sản “để tối đa hóa lợi nhuận mà không có rủi ro thua lỗ quá mức”

Quyền lợi của Chương trình Hưu trí Canada

Tương tự như hệ thống An sinh xã hội Hoa Kỳ, Kế hoạch Hưu trí Canada cung cấp một số loại phúc lợi:

 • Lương hưu. Bạn có thể bắt đầu hưởng trợ cấp hưu trí CPP đầy đủ ở tuổi 65. Bạn có thể nhận được số tiền giảm dần vĩnh viễn ngay từ tuổi 60 hoặc muộn nhất là khi 70 tuổi với mức tăng vĩnh viễn.
 • Phúc lợi sau khi nghỉ hưu. Nếu bạn dưới 70 tuổi và bạn tiếp tục làm việc trong thời gian nhận lương hưu CPP, bạn có thể tiếp tục đóng góp cho CPP. Những khoản đóng góp này hướng tới các khoản trợ cấp sau khi nghỉ hưu giúp tăng thu nhập hưu trí.
 • Trợ cấp tàn tật. Người lao động có thể nhận trợ cấp khuyết tật nếu bạn dưới 65 tuổi và không thể làm việc do khuyết tật.
 • Lương hưu của người sống sót. Vợ/chồng còn sống hoặc người chung sống như vợ/chồng của người lao động có thể thu tiền trợ cấp dựa trên hồ sơ của đương đơn.
 • Lợi ích của trẻ em. Nếu người lao động chết hoặc bị tàn tật nặng, con cái phụ thuộc có thể nhận được trợ cấp.

Quyền lợi CPP dựa trên số tiền người lao động đã đóng góp và thời gian bạn đã đóng góp khi đủ điều kiện nhận trợ cấp. Đối với năm 2023, khoản trợ cấp hưu trí hàng tháng tối đa là 1,306.57 đô la CA. Số tiền trung bình cho những người thụ hưởng mới kể từ tháng 1 năm 2023 (số liệu mới nhất) là 811,21 CAD.

An ninh xã hội của Hoa Kỳ

An sinh xã hội là một chương trình phúc lợi liên bang ở Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1935. Vào năm 2023, mỗi người lao động và người sử dụng lao động phải trả 6.2% tiền thuế cho 160,200 đô la thu nhập đầu tiên. Nếu bạn tự làm chủ, bạn phải trả toàn bộ 12.4%. Đối với năm 2023, khoản đóng góp tối đa cho người sử dụng lao động và người lao động là $9,932.40, hay 6.2% của $160,200. Nếu bạn tự kinh doanh, đó là $19,864.80.

Hầu hết mọi người phải đóng phí An sinh xã hội, bất kể tuổi tác; tuy nhiên, một số nhóm người nộp thuế nhất định có thể được miễn trừ, bao gồm:

 • Các nhóm tôn giáo đủ điều kiện.
 • Người nước ngoài không thường trú.
 • Sinh viên làm việc cho cùng một trường mà họ theo học.
 • Nhân viên chính phủ nước ngoài.

Thuế An sinh Xã hội được chuyển vào Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Tuổi già và Người sống sót (OASI) và Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Người khuyết tật (DI). Mặc dù khác biệt về mặt pháp lý, nhưng chúng được gọi chung là “Quỹ Ủy thác An sinh Xã hội” – hay theo cách nói thông thường là “An sinh Xã hội”.

Tất cả các khoản thuế biên chế An sinh xã hội được đưa vào các quỹ ủy thác, và tất cả các lợi ích và chi phí hành chính của An sinh xã hội được thanh toán từ đó. Các quỹ ủy thác được đầu tư hoàn toàn vào chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ.

Phúc lợi An sinh Xã hội

Giống như CPP, hệ thống An sinh xã hội cung cấp một số loại phúc lợi:

 • Trợ cấp hưu trí. Các khoản trợ cấp hưu trí An Sinh Xã Hội đầy đủ bắt đầu ở độ tuổi từ 66 đến 67, tùy thuộc vào thời điểm sinh ra. Người lao động có thể nhận được số tiền giảm dần vĩnh viễn ngay khi 62 tuổi hoặc số tiền tăng lên nếu đợi đến 70 tuổi mới được nhận.
 • Trợ cấp tàn tật. Người lao động có thể nhận trợ cấp tàn tật nếu bạn không thể làm việc do khuyết tật. Các thành viên gia đình cũng có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp.
 • Quyền lợi của người sống sót. Vợ/chồng còn sống và con chưa thành niên của người lao động có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp dựa trên hồ sơ của đương đơn chính.

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp An sinh xã hội , bạn phải có 40 “tín chỉ công việc”, tương đương với khoảng 10 năm làm việc. Quyền lợi dựa trên 35 năm làm việc có thu nhập cao nhất.

Đối với năm 2023, mức trợ cấp hưu trí hàng tháng tối đa là:

 • $4,555 nếu đợi đến 70 tuổi mới nộp hồ sơ
 • $3,506 nếu khai ở tuổi 66
 • $3,808 nếu khai ở tuổi 67
 • $2,572 nếu khai ở tuổi 62

Cân nhắc đặc biệt

Thâm hụt ngân sách thường đe dọa khả năng thanh toán của An sinh xã hội. Theo Báo cáo thường niên năm 2023 của Hội đồng Quản trị của Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Người già và Người sống sót Liên bang và Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Người khuyết tật Liên bang, “Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Người già và Người sống sót (OASI) sẽ có thể thanh toán 100% tổng số tiền theo lịch trình. trợ cấp cho đến năm 2033, sớm hơn một năm so với báo cáo năm ngoái. Vào thời điểm đó, quỹ dự trữ sẽ cạn kiệt và thu nhập từ chương trình tiếp tục sẽ đủ để trả 77% trợ cấp theo lịch trình.”

“Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Khuyết tật (DI) dự kiến ​​có thể thanh toán 100% tổng số phúc lợi theo lịch trình ít nhất cho đến năm 2097, năm cuối cùng của giai đoạn dự báo của báo cáo này.”

Vào năm 2021, tổng chi phí hàng năm của An sinh xã hội lần đầu tiên vượt quá tổng thu nhập. Nhưng quỹ dự trữ của quỹ ủy thác sẽ bổ sung thu nhập của chương trình để An sinh xã hội có thể tiếp tục chi trả đầy đủ các khoản trợ cấp cho đến năm 2033 (cho người về hưu). Về lý thuyết, điều này mang lại cho các nhà hoạch định chính sách thời gian để phát triển một kế hoạch tài chính nhằm củng cố An sinh xã hội.

Kế hoạch Hưu trí Canada hiện không gặp phải vấn đề tương tự.

Có thể hưởng lợi từ cả hai chương trình An sinh xã hội và Hưu trí Canada không?

Nếu có tín dụng cho cả hai chương trình thì bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp từ một hoặc cả hai chương trình. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu đối với chương trình của mỗi quốc gia, thì bạn có thể nhận được lợi ích từ chương trình đó. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho một chương trình, có nhiều cách bạn vẫn có thể đủ điều kiện, chẳng hạn như trợ cấp một phần.

Sự khác biệt giữa Kế hoạch Hưu trí và An sinh Xã hội là gì?

Các kế hoạch lương hưu thường được tài trợ bởi sự đóng góp của người sử dụng lao động và đôi khi là sự đóng góp của người lao động. An sinh xã hội được tài trợ bởi thuế biên chế đối với người lao động tài trợ cho các lợi ích được trả cho những người hiện không làm việc.

Tôi có thể nhận lương hưu và an sinh xã hội không?

Có, bạn được phép nhận cả lương hưu và An sinh xã hội một cách hợp pháp; tuy nhiên, tùy thuộc vào lương hưu của bạn, thu nhập từ lương hưu có thể làm giảm trợ cấp An sinh xã hội của bạn. Điều quan trọng là phải kiểm tra với cố vấn thuế về cách thiết lập tốt nhất cho hồ sơ của bạn.

Kế hoạch Hưu trí Canada và chương trình An sinh xã hội Hoa Kỳ là các chương trình hưu trí dành cho người về hưu ở các quốc gia tương ứng. Mặc dù các chương trình có sự khác biệt, cả hai đều tìm cách cung cấp thu nhập cho những người đã nghỉ hưu và có mức sống nhất định.

Theo Investopedia

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Với hơn 9 năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng định cư thành công.

Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định. Mời Quý khách hàng liên hệ RVS qua hotline 078.223.1777 | 0901.116.099 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS

 • Tầng 1, 83 Tân Vĩnh, P.6, Q.4, TP.HCM
 • Hotline: 078.223.1777 | 0901.116.099
 • Website: https://rvs.vn
 • Email: tram.le@rvs.vn


Facebook
Twitter
LinkedIn