Chi tiết chương trình định cư Đại Tây Dương Atlantic Canada AIP (Atlantic Immigration Program) 2023

Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (AIP) là con đường sở hữu thường trú nhân dành cho người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế tốt nghiệp…

Continue ReadingChi tiết chương trình định cư Đại Tây Dương Atlantic Canada AIP (Atlantic Immigration Program) 2023