Phí xử lý ưu tiên (premium processing) của Sở Di trú Mỹ USCIS là gì? Cập nhật mức tăng mới nhất từ 26/02/2024

Quá trình nhập cư vào Hoa Kỳ có thể kéo dài, với thời gian xử lý các đơn xin Nhập tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) khác nhau từ…

Continue ReadingPhí xử lý ưu tiên (premium processing) của Sở Di trú Mỹ USCIS là gì? Cập nhật mức tăng mới nhất từ 26/02/2024